Reklama

SZRB

/ Banky / SZRB

SZRB - základné informácie

Názov banky: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Adresa banky: Štefánikova 27, P.O.BOX 154, 814 99 Bratislava
Kód banky: 3000
Označenie banky: SLZB
SWIFT: SLZBSKBA
Telefón (centrála): 02/ 57 29 21 11
Fax: 02/ 57 29 22 50
E-mail: info@szrb.sk

Ďalšie dôležité informácie:

Kontaktný formulár
Pobočky
Sadzobník poplatkov
Úrokové sadzby

Slovenská záručná a rozvojová banka vstúpila na trh v septembri 1991 ako peňažný ústav a k transformácii na akciovú spoločnosť došlo v roku 2002, čo si nevyhnutne vyžadovalo realizáciu mnohých zmien.


Roky 2003 – 2004 sa niesli v znamení zmien v poskytovaní bankových záruk, pričom zaviedla dva druhy, a to záruky so zabezpečením priamym aj nepriamym. Tento model rozdeľoval riziko medzi banku, partnerský subjekt a klienta. Okrem toho rok 2004 znamenal aj ďalšie dva významné body, a to spoluprácu s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, pričom SZRB odštartovala preklenovacie úvery, slúžiace na pokrytie dočasného nedostatku financií, a tiež vstup do NEFI (Network of European Financial Institutions for SMEs), ktorá mala za cieľ spájať subjekty na podporu malých a stredných podnikateľov.

SZRB kládla dôraz na podporu poľnohospodárskeho a enviromentálneho rozvoja a aj po tom, čo sa Slovenská republika začlenila do Európskej únie, pomáha financovať projekty zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu. Využíva na to úvery preplácané z financií Nordickej investičnej banky a Európskej investičnej banky.

Banka už roky zaznamenáva úspech aj v poskytovaní bankových záruk v rámci obnovy bytového fondu. Jej podpora, s pomocou EÚ, CEB a KfW, smeruje do rozvoja vidieckych oblastí a financovania investícií dlhodobého charakteru do fixných aktív, ohľadom komunálnej infraštruktúry obcí.


Do rozsiahlej ponuky SZRB sa radia produkty ako MIKRO úver, Úver PODNIKATEĽKA (uľahčujú malým podnikateľom prístup k úveru), Úver PODNIKANIE MLADÝCH (poskytuje počiatočný kapitál na rozvoj podnikania mladých podnikateľov), Risk kapitál kontakt (používa burzu na sprostredkovanie kontaktov medzi investormi a podnikateľmi), Banková záruka na úver poskytovaný Štátnym fondom rozvoja bývania na obnovu bytového fondu, či Úver na obnovu bytového fondu pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (s cieľom pomáhať k úspore energií a znižovaniu energetickej náročnosti budov).