Ochrana osobných údajov

/ Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:

TotalMoney s.r.o. so sídlom Levočská 866, 058 01 Poprad Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23317/P IČO: 45 657 122, DIČ: 2023080444, IČ DPH: SK2023080444

Kontaktné údaje:

e-mail: kolarik@totalmoney.sk
telefonický kontakt: 0948 090 040
poštová adresa: Levočská 866, 058 01 Poprad

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR)“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov spoločnosťou TotalMoney s.r.o. (ďalej v texte len ako „TotalMoney „ alebo „TM“), ktorá je v zmysle Nariadenia Prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo zhromažďujeme informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, na koho sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Zodpovedná osoba:

Prevádzkovateľ ustanovil v súlade s Čl. 37 Nariadenia zodpovednú osobu, ktorá dohliada na zákonné spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou, a na ktorú sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že bola porušená ochrana Vašich osobných údajov alebo ak chcete zistiť, aké údaje o Vás spracúvame, prípadne ak máte záujem zistiť iné informácie ohľadom svojich práv v súvislosti so spracúvaním a ochranou Vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

e-mail: lison@totalmoney.sk
telefonický kontakt: 0915 932 105
poštová adresa: Veľký Slavkov 1367, 05991, Veľký Slavkov

Pre bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, ak ste naším klientom alebo potenciálnym klientom, kliknite tu.

Pre bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, ak ste zástupcom alebo kontaktnou osobou nášho obchodného partnera alebo ak ste ako fyzická osoba – podnikateľ naším obchodným partnerom, kliknite tu.

Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pre návštevníkov našej webovej stránky, kliknite tu.

Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov, ku ktorému dochádza pri zverejňovaní Vašich fotografií na našej webovej stránke, kliknite tu.

Pre bližšie informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, kliknite tu.

Osobitné upozornenie o práve namietať spracúvanie Vašich osobných údajov tu.

Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov

Pre účely týchto informácií sa za sprostredkovateľov, čiže osoby, ktoré v mene spoločnosti TotalMoney, s.r.o. spracúvajú Vaše osobné údaje, považujú:

Spoločnosti, ktoré nám poskytujú webhostingové služby, dátové úložisko
 • Axfone s.r.o., Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 45 279 608
 • Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928
 • Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 Mníchov, Nemecko
 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond WA, USA 98052
Spoločnosť, ktorá nám poskytuje služby virtuálnej telefónnej ústredne
 • Daktela SK, s.r.o., Sliačska 10, 831 02 Bratislava, IČO: 46 039 601
Programátori (IT technici), poskytovatelia počítačových služieb, služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov
 • Tomáš Baluch, IČO: 50 681 061
 • Adam Naništa, IČO: 51 002 671
 • Ing. Marek Šebest, IČO: 50 216 562
 • Milan Labanc, IČO: 50 337 343
Operátori call centra a marketingoví špecialisti
 • Ľubica Pitoňáková, IČO: 47 771 704
 • Mária Milanová, IČO: 48 092 851
 • Nikola Oláhová, IČO: 53 072 812
 • Ing. Elena Bašistová, IČO: 52 618 145
 • Viera Breškovičová, IČO: 47 929 146
 • Lenka Siváková, IČO: 51 165 198
Poskytovatelia činností podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Ing. Juraj Lisoň, IČO: 41302966
Spoločnosť, ktorá nám zabezpečuje účtovníctvo a mzdovú agendu
 • Argania, spol. s.r.o., Železničná 2727/34, 058 01 Poprad – Veľká, IČO: 46 919 911